Veškerý obsah webových stránek je majetkem společnosti ROCKWOOL International A/S a ROCKWOOL, a.s. a je chráněn autorskými právy. Svolení k používání dokumentů (např. výroční zpráva, zpráva o životním prostředí, tiskové zprávy, záznamové listy, atd.) z webových stránek se udílí za předpokladu, že: (1) ve všech výtiscích se objeví zmínka, že jsou chráněny autorskými právy společnosti ROCKWOOL International A/S, (2) dokumenty z těchto webových stránek budou použity pouze pro informační a nekomerční účely a nebudou kopírovány ani zveřejňovány na jakémkoli síťovém počítači nebo šířeny jakýmkoli médiem, a že (3) tyto dokumenty nebudou jakkoli modifikovány. Užití tohoto obsahu pro jakýkoli jiný účel je výslovně zakázáno a může mít za následek závažné občanskoprávní a trestněprávní sankce.

Design a rozvržení webových stránek je majetkem společnosti ROCKWOOL International A/S. Svolení k používání výše uvedených dokumentů se nevztahuje na design a rozvržení webových stránek nebo jiných webových stránek, jejímž vlastníkem nebo správcem je společnost ROCKWOOL International A/S (dále jen „webové stránky společnosti ROCKWOOL“). Design a rozvržení webových stránek společnosti ROCKWOOL nesmí být zcela ani zčásti kopírováno nebo napodobováno. Logo, grafika ani obrázky či fotografie z jakéhokoli webu společnosti nesmí být kopírovány ani dále šířeny bez výslovného souhlasu společnosti ROCKWOOL International A/S.

Společnost ROCKWOOL International A/S neposkytuje žádné záruky k vhodnosti informací obsažených v dokumentech a související grafice, které byly za jakýmkoli účelem zveřejněny na těchto webových stránkách. Všechny dokumenty a grafické elementy v dokumentech obsažené jsou poskytovány „tak jak jsou“ a v rozsahu povoleném zákonem bez jakékoliv záruky. Přestože žádné sdělení v tomto Právním upozornění nevylučuje ani neomezuje odpovědnost Společnosti za případné podvodné uvedení v omyl nebo za úmrtí či zranění způsobené naší nedbalostí, společnost ROCKWOOL International A/S v žádném případě nenese odpovědnost za jakoukoli přímou, nepřímou nebo následnou škodu či jakoukoli jinou škodu způsobenou znemožněním užívání stránek či dokumentů, za ztrátu údajů nebo zisků bez ohledu na ujednání ve smlouvě, nedbalost nebo jiný čin, které vznikly v souvislosti s používáním informací dostupných na těchto webových stránkách.

Dokumenty a grafika zveřejněná na webových stránkách mohou obsahovat technické nepřesnosti nebo typografické chyby. Společnost ROCKWOOL International A/S se snaží udržovat tuto službu ve stálém a bezchybném stavu, avšak nedovedeme zaručit, že webové stránky nebo služby, které nabízíme, budou vždy k dispozici nebo nebudou obsahovat žádné chyby. Ačkoli používáme antivirový software k ochraně obsahu webových stránek proti známým virům, společnost ROCKWOOL International A/S nemůže zaručit, že materiál a soubory ke stažení na webových stránkách nebudou obsahovat žádný škodlivý kód. Vaší povinností je tedy zajistit přijetí opatření k ochraně svého počítačového systému před viry. V rozsahu povoleném zákonem společnost ROCKWOOL International A/S odmítá jakoukoli odpovědnost za chyby, které se vyskytnou na těchto webových stránkách nebo za nedostupnost webových stránek.

Jakékoli hypertextové odkazy zobrazené na webových stránkách slouží pouze pro vaše uživatelské pohodlí. Pokud se rozhodnete následovat libovolný hypertextový odkaz, opouštíte webové stránky společnosti. Společnost ROCKWOOL International A/S nekontroluje ani neschvaluje obsah žádných jiných webových stránek a nepřebírá tedy odpovědnost vyplývající z používání jakýchkoli hypertextových odkazů.

Ochranné známky

ROCKWOOL Rockfon, Rockpanel, Grodan a Lapinus a/nebo názvy jiných produktů, na které se na webových stránkách odkazuje, jsou buď obchodní značky nebo registrované ochranné známky společnosti ROCKWOOL International A/S a/nebo jejích přidružených společností a nelze je používat bez předchozího písemného souhlasu.