Udržitelný rozvoj a udržitelná výstavba. Zásady navrhování
Bydlení

Udržitelný rozvoj a udržitelná výstavba. Zásady navrhování

Halina Kučerová 8 minut čtení

Architekti a projektanti se při navrhování bytových, kancelářských nebo veřejných budov stále častěji řídí zásadami udržitelného rozvoje. Navrhují řešení, která snižují náklady na údržbu budovy, zvyšují pohodlí obyvatel a nemají negativní dopad na životní prostředí. V tomto příspěvku se budeme věnovat otázkám udržitelné výstavby a zásadám navrhování těchto budov.

Udržitelná výstavba. Základní předpoklady

Stavebnictví je jedním z klíčových odvětví hospodářství, které spotřebovává velkou část energetických zdrojů. Trendy současné doby technologické i společenské směřují k zavádění pravidel udržitelného rozvoje. Jejich hlavním cílem je omezit zhoršování životního prostředí a nadměrné využívání přírodních zdrojů. Proto by se všichni účastníci stavebního procesu – od investora až po projektanta – měli otevřít novinkám na trhu a řešením, která jdou ruku v ruce se zásadami udržitelné výstavby.

Udržitelná výstavba
Udržitelná výstavba


Cíle udržitelné výstavby lze shrnout do tří obecných bodů:

  • zajistit pohodlí a ochranu zdraví obyvatel (společenské výhody),
  • minimalizovat tepelné ztráty a využívat vysoce efektivní zdroje energie (finanční výhody),
  • snižovat množství odpadu a negativní dopad na životní prostředí (přínosy pro životní prostředí).

Výše uvedené zásady by měly být využívány nejen při navrhování novostaveb, ale rovněž při regeneraci stávajících domů, např. zateplením obvodových stěn a omezením tepelných ztrát v budovách. Přístup k udržitelné výstavbě by měl tedy začít již ve fázi návrhu, pokračovat přes výstavbu budov až po jejich rekonstrukci a demolici.

Vezmeme-li v úvahu vliv nových budov na životní prostředí a lidské zdraví, měli bychom zvážit minimalizaci tepelných ztrát pomocí vhodného zateplení objektů, účinné využívání obnovitelných zdrojů energie, mezi které patří např. sluneční energie, fotovoltaické systémy, kořenové čistírny odpadních vod, využívání stromů a vegetace, např. při realizaci zelených střech, až po zadržování a využití dešťové vody.

Udržitelné navrhování budov

Dobře promyšlený projekt má významný vliv na budoucí náklady stavebních prací a následné provozní náklady budovy. Je důležité, aby projektant usiloval o maximální snížení negativních dopadů stavby na životní prostředí. Budovy jsou složitým celkem, který obsahuje různé materiály a komponenty. Výběr každého jednotlivého materiálu může být proveden tak, aby odpovídal ekologickým principům.

Při navrhování budov v souladu se zásadami udržitelného rozvoje bychom měli používat materiály založené na materiálech přírodního původu, jako např.:

  • minerální vlna, dřevitá vlna, ovčí vlna, sláma, bambus,
  • kámen, dřevo nebo recyklované kovy,
  • odpadní materiály ze stavebního průmyslu, které nezatěžují životní prostředí, jako například odpad z betonu nebo cihel.

Kamenná vlna je materiál založený na jedné z nejběžnějších surovin v přírodě – sopečných horninách. Ve stavebnictví je kamenná vlna široce využívána pro zateplování vnějších konstrukcí. Vzhledem k její vysoké hustotě, vícevrstvé a vláknité struktuře má vynikající zvukově izolační vlastnosti a omezuje přenos vibrací. Díky tomu může být použita pro izolaci stropů, podlah a příček. Ze všech tepelně izolačních materiálů přírodního původu je kamenná vlna jedním z nejbezpečnějších materiálů, s nejvyšší třídou reakce na oheň A1: https://www.rockwool.cz/vyhody-kamenne-vlny/pozarni-bezpecnost/pasivni-ochrana/.

Efektivní využití energie

Snižování spotřeby energie je jedním ze základních předpokladů udržitelného rozvoje. Země evropské unie zapracovávají do svých legislativ požadavky na snižování spotřeby energie stavebních objektů vyplývající ze směrnic Evropské unie. Přijatá Směrnice 2010/31/EUze dne 19. května 2010 o energetické náročnosti budov zavádí významné změny ve stavebnictví. Všechny novostavby by od roku 2021 měly mít téměř nulovou spotřebou energie. Jedná se o budovy s velmi nízkou energetickou náročností, jejichž spotřeba energie je ve značném rozsahu pokryta z obnovitelných zdrojů. Při navrhování tohoto typu budov  je potřeba  věnovat pozornost splnění přísnějších požadavků na obálku budovy a dosažení vhodných tepelně izolačních parametrů konstrukcí domu, např. vnějších stěn nebo střech.

V České republice je směrnice zapracována do Zákona 406/2000 Sb. o hospodaření energií ve znění pozdějších předpisům, metodiku upřesňuje Vyhláška o energetické náročnosti budov č. 78/2013 Sb. Povinnosti stavět budovy s téměř nulovou spotřebou energie nabíhají postupně od roku 2016 a rozšiřují se o dosud chybějící stavby. Od ledna 2020 se tato povinnost týká i malých rodinných domů.

Tepelně technické vlastnosti stavebních konstrukcí určuje norma ČSN 73 0540-2 Tepelná ochrana budov: Část 2: Požadavky, která mj. uvádí požadavky na splnění hodnot součinitele prostupu tepla U. Nižší součinitel prostupu tepla znamená nejenom nižší náklady na vytápění a provoz budov, ale rovněž zlepšení tepelné pohody obyvatel domu. Níže jsou uvedené doporučené hodnoty U pro energeticky úsporné a  pasivní domy.

Hdnoty součinitel prostupu tepla podle ČSN 73 0540-2:2011 [W/m2.K]

Doporučené hodnoty

Velmi důležitou součástí budovy jsou také okna. Na jedné straně musí zajistit dobré osvětlení místností, aby se snížila spotřeba energie na osvětlení, na druhé straně okna hrají významnou roli i v případě tepelných ztrát v budově. Během slunečných dnů v zimním období okna vyhřívají místnosti, při oblačném počasí tak mohou být nejslabším izolačním článkem způsobujícím tepelné ztráty.

ROCKWOOL: skalní vlna

Obr.1.Kamenná vlna se vyrábí z čediče (bazaltu), rovněž z gabra, dolomitu

Obnovitelné zdroje energie

Udržitelná výstavba by měla využívat obnovitelné zdroje energie pro vytápění budov a ohřev vody. K tomu poslouží sluneční energie, fotovoltaický systém, biomasa nebo geotermální energie.  Geotermální energiilze využívat díky zemním tepelným čerpadlům. Na principu obnovitelné energie fungují také mechanické větrací systémy s rekuperací, což jsou systémy s opětovným získáváním tepla. Tím minimalizujeme náklady na energie spojené s ohřevem studeného vzduchu.

zelená architektura
Zelená architektura


Shrnutí

Udržitelná výstavba je soustavně zaměřena na ochranu životního prostředí, péči o zdraví a nízkou spotřebu energie. Jedná se o jeden z klíčových cílů Evropské unie – Evropská komise zařadila udržitelný rozvoj mezi takzvaná přední odvětví se značným potenciálem a zásadním významem pro evropské hospodářství. Příkladem je směrnice o energetické náročnosti budov, podle které od roku 2021 musí mít nově postavené budovy co nejnižší spotřebu energií. V případě veřejných budov je nutné tuto směrnici dodržovat už od roku 2019.

Cílem přijaté směrnice je  zlepšení energetické bezpečnosti členských států EU, snížení škodlivých emisí CO2 a snížení hospodářské závislosti Evropské unie na dovozu plynu, ropy, fosilních paliv a dalších produktů.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *