Požárně bezpečné budovy – co pro to udělat? 
Bydlení

Požárně bezpečné budovy – co udělat pro zvýšení bezpečnosti? 

Halina Kučerová 5 minut čtení
Co se dozvíte v tomto článku?

Co je hlavní příčinou požárů budov

Kvalitní izolace pro požárně bezpečné budovy

Požárně bezpečná fasáda

Nebezpečný kouř, který vzniká při požáru

Čím se řídit při výběru vhodné izolace

Odizolujte se od ohně – zvolte nehořlavou kamennou vlnu

Podstatnou část našeho života trávíme v uzavřených prostorách, které mají nemalý vliv na naši pohodu. Ať už bydlíme v bytovém nebo rodinném domě, očekáváme, že budeme ve svých domovech v bezpečí a budeme chráněni před případným požárem. Požáry budov bohužel každoročně přinášejí oběti a způsobují obrovské ztráty. 

Dům odolný proti požáru
Dům odolný proti požáru

 

Vznik požáru můžeme v mnoha případech minimalizovat vhodnými preventivními opatřeními a zároveň budovu účinně chránit před šířením požáru. Například použitím nehořlavých izolačních materiálů. Chrání konstrukce před působením ohně a zároveň zvýšují požární bezpečnost budovy. Nehořlavé izolace pomohou zajistit stabilitu nosných konstrukcí, které poskytnou dostatek času na evakuaci osob.

Co je hlavní příčinou požárů budov? 

Každoročně u nás vznikají stovky požárů v bytových a rodinných domech. Rozsah škod, včetně těch na zdraví a životech, je značný. 

Nejčastější příčinou požárů v domácnostech bývá lidská neopatrnost, např. při zacházení s otevřeným ohněm nebo technické závady na elektroinstalacích, palivových rozvodech a elektrických spotřebičích. V mnoha případech je na vině lidská nedbalost při vytápění, nedodržování bezpečnostních pravidel nebo zanedbávání údržby komínových těles nebo topidel. Výsledkem jsou pak požáry komínů, půdy a střech, obytných místností, obvodových zdí, garáží nebo sklepů apod. 

Navíc, v současných domácnostech se nachází spousta hořlavých materiálů, které snadno a rychle hoří a šíří oheň – bytové textilie, čalouněný nábytek, matrace apod. Během požáru pak vzniká velké množství vysoce toxického kouře, který bývá hlavní příčinou úmrtí.

Rozhodně tedy stojí za to, aby projektanti a investoři, kteří rozhodují o výběru řešení ovlivňujících požární bezpečnost budovy, vybírali nehořlavé izolační materiály. Vhodná tepelná izolace musí objekt chránit nejen před tepelnými ztrátami v zimě, přehříváním interiéru v létě nebo škodlivými účinky hluku, ale také i před ničivou sílou požáru.

Dům odolný proti požáru
Dům odolný proti požáru

Kvalitní izolace pro požárně bezpečné budovy

Klíčem k požárně bezpečným budovám je kombinace aktivní ochrany (např.  detektory kouře, hasicí přístroje) a pasivní požární ochrany. Úkolem pasivních systémů požární ochrany je zajistit, aby budova byla schopna odolávat účinkům požáru. Příkladem pasivní požární ochrany jsou protipožární systémová řešení, která chrání konstrukce před požárem.  Součástí těchto protipožárních systémů jsou mj. nehořlavé izolace z kamenné vlny. 

Hodnocení požární bezpečnosti stavby začíná posouzením stavebních materiálů použitých na její stavbu.  Budova musí být navržena tak, aby v případě požáru byla po stanovenou dobu zachována stabilita nosných konstrukcí a byl omezen vznik a šíření ohně i kouře. Osoby musí mít v případě požáru dostatek času na opuštění budovy a záchranáři dostatek času na záchranu lidských životů.

Na rozsah a rychlost šíření požáru mají významný vliv stavební materiály, které jsou součástí  stavebních systémů a technologií.  Více hořlavých materiálů v budově znamená větší požární zatížení. Proto je třeba pečlivě zvážit výběr vhodných, kvalitních a požárně bezpečných stavebních materiálů. Jedním ze způsobů, jak chránit konstrukce před působením požáru, je použití nehořlavé minerální kamenné vlny. 

Zvyšování požadavků na tepelnou ochranu vede také i ke zvětšování tloušťky izolací používaných pro zateplení budov. To přináší zvýšené nebezpečí v případě použití hořlavých materiálů.  Naopak, větší tloušťka použitých nehořlavých izolací může mít zásadní vliv na omezení rizika vzniku a šíření požáru. 

Používání nehořlavých izolací, ať už v rámci protipožárních systémových řešení nebo na zateplení různých konstrukcí budov, jako např. střech, fasád, příček, podlah nebo stropů, je pro zvýšení požární bezpečnosti budov klíčové.  

Budovy musí splňovat požadavky požární bezpečnosti dané legislativou. Návrh a provádění zateplování budov z hlediska požární bezpečnosti se řídí národními předpisy. Požární bezpečnost objektů je posuzována především podle norem ČSN 73 0810, ČSN 73 0834 a ČSN 73 0802. Řešení požární bezpečnosti stavby navrhuje a posuzuje požární specialista.

 

Požárně bezpečná fasáda

Oheň se může rozšířit na fasádu domu například v důsledku požáru, který vznikne na jiném objektu v blízkosti našeho domu. Oheň se může rovněž dostat na fasádu domu zevnitř bytu, třeba rozbitým oknem. Proto je velmi důležité zateplit obvodovou stěnu zateplovacím systémem složeným z nehořlavých materiálů. V případě, že je fasádní systém složený z hořlavých materiálů, může se oheň i kouř rozšířit na větší plochu budovy a tím pak ohrozit obyvatele domu. 

Požární bezpečnost je hlavním důvodem, proč především u vysokých budov a  bytových domů, zvolit nehořlavou minerální vlnu. Nehořlavá minerální vlna třídy reakce na oheň A1 a A2 nepřispívá k rozvoji a rychlému šíření požáru a neuvolňuje toxické zplodiny hoření. Nehořlavá kamenná vlna výborně odolává teplotám požáru. V případě požáru tak nehrozí, že se bude oheň šířit po fasádě domu a není zde riziko, že se dostane i do vyšších pater budovy. Pro výškové budovy s požární výškou nad 22,5 metru, což jsou obvykle osmipodlažní domy, je použití nehořlavé minerální izolace povinné.

Nehořlavé izolace jsou klíčové nejenom při zateplování výškových budov, měly by být rovněž přednostně používány pro izolaci budov nemocnic, mateřských škol, domů pro seniory, obchodních a sportovních center. Přednosti nehořlavé minerální vlny ocení i majitelé rodinných domů. 

V případě požáru nehořlavá izolace poskytne více času pro záchranné akce a evakuaci osob. Pomáhá vytvořit lepší podmínky pro to, aby zasahující jednotky mohly bezpečně dostat obyvatele z hořícího objektu, a také, aby mohly požár rychleji a snadněji uhasit.

 

Nejenom oheň!

Během požáru jsou osoby, které se nacházejí v hořící budově, vystaveny působení ohně, velmi vysokým teplotám a kouři. Za kritickou teplotu pro lidský organismus je považována teplota kolem 160 °C. Vysoké teploty plně rozvinutého požáru mohou stoupnout až na 1 000 – 1 200 °C. Navíc, hořlavé materiály vytváří při hoření určité množství toxického kouře, a to v závislosti na materiálu, přísunu kyslíku a délce hoření. Ne oheň, ale kouř způsobuje smrt většiny (až dvou třetin) obětí požárů. Hustý kouř navíc komplikuje řízení záchranných akcí. U osob, které se nachází v hořící budově, snižuje schopnost orientace v prostoru, což jim znesnadňuje opuštění budovy. Na etiketách stavebních výrobků s třídou reakce na oheň od A2 do D musí být rovněž uvedena doplňková klasifikace podle tvorby kouře.

Čím se řídit při výběru vhodné izolace?

Na správný výběr požárně bezpečné izolace je potřeba myslet již ve fázi navrhování budovy.

 

Stavební materiály jsou posuzovány z hlediska reakce na oheň, která určuje, zda a jakým způsobem výrobek přispívá k šíření požáru, tedy jak rychle hoří a kolik energie při tom vytváří. Izolační materiály jsou dle evropských norem klasifikovány do jedné ze sedmi tříd reakce na oheň s označením A1, A2, B, C, D, E nebo F.  Výrobky, které patří do třídy A1 jsou nehořlavé a nepřispívají k šíření požáru.  Kdežto výrobky zařazené do třídy reakce na oheň E nebo F se výrazně podílejí na šíření a intenzitě požáru.

Stavební materiály jsou dále hodnoceny z hlediska intenzity tvorby kouře, který vzniká při požáru. Kromě toho je u hořlavých materiálů stanovena i doplňková klasifikace, která určuje, zda dochází k tvorbě plamenně hořících částic. Tyto částice mohou způsobovat další šíření požáru a popáleniny kůže.  

Zkoumání reakce na oheň je prováděno na základě normy ČSN EN 13501-1.

Na trhu je dostupná celá řada různých stavebních materiálů s rozdílnými vlastnostmi a s různou reakcí na oheň. V nabídce najdete nehořlavé izolace z minerální vlny, které jsou klasifikovány ve třídě A1, popř. A2. Hořlavé materiály, jako jsou např. izolace PIR a PUR jsou klasifikovány ve třídách C – E,  EPS je ve třídě reakce na oheň E nebo celulóza se nachází ve třídách C – E.

Odizolujte se od ohně – zvolte nehořlavou kamennou vlnu

Pro požárně bezpečné budovy zvolte nehořlavou izolaci – minerální vlnu, která má z hlediska požární ochrany mnoho výhod. Kamenná vlna je vyrobena z přírodního kamene. Vlákna kamenné vlny odolávají teplotám až 1 000°C, odolávají tedy teplotám požáru. Je klasifikována v nejlepší – nejvyšší třídě reakce na oheň A1, což znamená, že vlna nehoří, nezpůsobuje vznik hořících kapek ani částic. Výborně odolává teplotám požáru a nepřispívá k jeho šíření. Kamenná minerální vlna je jedním z nejbezpečnějších izolačních materiálů určených pro zateplení budov. Zvyšuje požární bezpečnost budov a je součástí protipožárních systémů pro zvýšení požární odolností konstrukcí budov.

Použití nehořlavé kamenné minerální vlny v konstrukcích stropů, stěn, střech a vzduchotechnických potrubí a instalací, minimalizuje nebezpečí vzniku požáru. V případě jeho propuknutí poskytuje podstatně více času na provedení záchranných akcí, chrání osoby pobývající v budově a minimalizuje vzniklé materiální škody.

Při stavbě nebo renovaci domu nepodceňujte požární bezpečnost a zvažte použití účinných a kvalitních nehořlavých izolací, která zároveň zajistí tepelnou i akustickou pohodu v domě.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *