Energetický audit domu: jak na něj? - BYDLENÍ VE VATĚ
Realizace

Energetický audit domu: jednotlivé kroky, náležitosti a výhody

Damian Czernik 8 minut čtení
Co se dozvíte v tomto článku?

K čemu slouží energetický audit domu?

Kdo ho může provádět?

Jaké jsou jednotlivé kroky pro provedení energetického auditu?

Příklady doporučení pro zlepšení energetické účinnosti domu

Téma energetické účinnosti budov se stává čím dál, tím více důležitějším. Mnoho lidí zajímá, jak efektivně využívat energii ve svých domech. Energetický audit představuje klíčovou součást modernizace budov. Pomáhá nám lépe porozumět, kolik energií budova spotřebovává a identifikovat místa, kde lze ušetřit. V tomto článku se podrobněji podíváme na jednotlivé kroky energetického auditu, jeho výhody a ukážeme si i, jaký význam má pro snižování emisí CO2 a zlepšování energetické účinnosti našich domů a budov.

Proč je energetický audit důležitý?

Zjednodušeně lze říct, že energetický audit představuje studii energetické účinnosti budovy. Jeho cílem je zjistit, kolik energie budova spotřebovává a najít možnosti, jak ušetřit například pomocí zateplení budovy a dalších kroků. Součástí auditu je popis a zhodnocení výchozího stavu, posouzení úrovně využívání energií, návrh opatření, které by mohly vést ke snížení spotřeby energií, odhad nákladů na termomodernizaci a ekonomické vyhodnocení návratnosti investičních opatření. Majitel domu tak získá přehled o možných krocích, které by mohl pro zvýšení energetické účinnosti budovy udělat.

Stručně řečeno, tento dokument pomáhá s rozhodnutím ohledně investic na základě posouzení energetické náročnosti a současného technického stavu budovy. Doporučuje, jaké způsoby termomodernizace povedou k úsporám a ke snížení spotřeby energií. Audit je komplexním nástrojem investiční analýzy, která umožňuje stanovit rozsah prací, orientační investiční náklady i očekávanou návratnost investice.

Je velmi užitečný při žádostech o dotace, při získávání zvýhodněných úvěrů nebo při plánování rekonstrukce a stavebních prací. Energetický audit je nutné provést ještě před zhotovením samotné projektové dokumentace. Je ale důležité si uvědomit, že v žádném případě nenahrazuje investiční dokumentaci. Pečlivé provedení auditu a důsledné dodržování jednotlivých doporučení je klíčové pro úspěch každého termomodernizačního projektu.

Kdo dělá energetický audit?

Energetický audit budovy, který reaguje na požadavky Evropské unie související se snížením spotřeby energií, vychází z české a evropské legislativy. V České republice se takový audit provádí v souladu s :

 • §9 zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, ve znění pozdějších předpisů
 • vyhláškami Ministerstva průmyslu a obchodu ze dne 31. března 2021: vyhláškou č. 140/2021 o energetickém auditu a vyhláškou č. 141/2021 o energetickém posudku a o údajích vedených v Systému monitoringu spotřeby energie

Cílem energetického auditu, který mohou provádět pouze kvalifikovaní a autorizovaní energetičtí specialisté s oprávněním od ministerstva ke zpracování energetického auditu, je identifikovat a řešit energetické problémy ve starších i nových budovách. Takový audit zahrnuje otázky týkající se analýzy spotřeby energie v budově, posouzení správnosti provedených izolačních nebo instalačních prací nebo prozkoumání možnosti využití alternativních zdrojů tepla.

Auditoři, kteří mají odborné znalosti v oblasti stavebnictví, elektroinstalací, vytápění a větrání – musí dodržovat i další předpisy, včetně těch, které se týkají Příručky pro provádění auditu a platného stavebního zákona. Auditora lze vyhledat na internetu. Musí splňovat určité požadavky (např. mít vysokoškolské vzdělání technického směru, nebo absolvovat vyšší odborné či střední vzdělání s maturitní zkouškou v oboru energetiky, energetických zařízení nebo stavebnictví a současně splňovat konkrétní počet let praxe v oboru v závislosti na dosaženém vzdělání).

Energetický audit – jednotlivé kroky

Energetický audit se skládá z několika částí. Každá z nich hraje důležitou roli pro přesnou analýzu a optimalizaci spotřeby energie v budově.

 • Zhodnocení výchozího stavu: Prvním krokem je prohlídka samotného objektu, během níž auditoři shromažďují podrobné informace o současném stavu budovy, o vytápění, větrání, spotřebě elektrické, nebo tepelné energie apod. Součástí je také posouzení zateplení obálky budovy a dalších náležitostí, které ovlivňují spotřebu energií.

V této fázi procesu energetického auditu je důležité ověřit, že shromážděné údaje odpovídají skutečnosti. Provádí se podrobné posouzení jednotlivých konstrukčních prvků budovy a prověřuje se, zda obálka budovy splňuje stanovené normy pro součinitel prostupu tepla. Součástí je také podrobný popis zjištěných nedostatků, případných netěsností a anomálií v konstrukci.

V této fázi je také vhodné provést termovizi, případně u novostaveb test vzduchotěsnosti obálky budovy, tzv. „blower door“ test. Každý zjištěný problém by měl být podrobně popsaný a zohledněný v dalším plánování termomodernizačních opatření. Kromě toho se analyzuje i zdroj vytápění, ohřev teplé vody a stávající rozvody ústředního topení a teplé vody.

 • Návrh opatření ke snížení spotřeby energie: Ve druhé fázi auditoři, na základě shromážděných údajů, vypracují zprávu s výsledky kontroly, provedou analýzu dat a navrhnou jednotlivé způsoby termomodernizace. Tato zpráva je pak představená vlastníkům budovy, kterým auditoři vysvětlí výhody jednotlivých doporučení, a to jak z finančního, tak enviromentálního hlediska.

Zde je zásadní diskutovat o různých možnostech a metodách zlepšení současného stavu budovy, které by snížily spotřebu energie. Auditor podle zjištěných zkutečností případně navrhne termomodernizaci jak obvodového pláště budovy a vnitřních příček, tak i stropů, podlah, oken, dveří a systémů větrání, vytápění a ohřevu vody. Je důležité, aby v seznamu možných zlepšení bylo uvedeno několik možností, ze kterých by si pak mohl investor vybrat dlouhodobě nejúčinnější a nákladově nejefektivnější řešení.

 • Akční plán: Poslední fází je vypracování akčního plánu. Jakmile se vybere, jakým způsobem se termomodernizace provede, mělo by se určit, kdo bude odpovědný za implementaci jednotlivých doporučení, určí pořadí prací, náklady a harmonogram jednotlivých činností.

Informace by měly být prezentované přehledně, nejlépe ve formě grafů a tabulek, aby byl takto připravený dokument čitelný a srozumitelný ne jen odborníkům, ale i laikům.

Energetický audit – příklady doporučení

Součástí auditu mohou být různá doporučení, která zlepší energetickou účinnost domu, například:

 • Doporučení změn týkajících se těsnění okenních rámů
 • Výměna starších a netěsných oken za nová
 • Instalace regulátorů teploty
 • Zateplení fasády, střechy, podlahy a stropu
 • Zateplení nevyužívaného půdního prostoru například foukanou izolací z kamenné vlny
 • Izolace rozvodů tepla
 • Využití obnovitelných zdrojů energie, například fotovoltaických panelů
 • Výměna radiátorů