Izolace základů: Komplexní řešení a tipy - BYDLENÍ VE VATĚ
Realizace

Hydroizolace základů – komplexní řešení a rady

Damian Czernik 7 minut čtení
Co se dozvíte v tomto článku?

Jak správně udělat základovou desku?

Proč je důlležité provést geologický průzkum před jejím založením?

Proč nezapomenout na správnou izolaci základové desky?

Jaké izolační materiály vybrat?

Jedním z nejdůležitějších prvků každé stavby domu jsou základy, které nesou celkovou váhu budovy a přenášejí ji do podloží. Jejich stavbu byste rozhodně neměli podceňovat. Jejich kvalita a správná konstrukce jsou klíčové pro stabilitu a odolnost celého domu. Základy jsou také v kontaktu s vlhkostí a mohou tvořit izolační bariéru proti chladu, které by jinak do domu pronikalo ze země. V následujícím článku se společně podíváme na základní hydroizolační systémy a poradíme, jak správně provést hydroizolaci základů, zejména v místech s vysokou vlhkostí.

Průzkum půdy a podloží

Před stavbou základů je důležité provést řadu studií a průzkumů, aby se zajistilo, že základy budou navrženy a postaveny správně a že unesou váhu budovy v daném prostředí. To je důležité provést už ve fázi architektonicko-stavebního projektu. Je proto důležité obrátit se na geologa, který provede geologický průzkum. Připraví geologickou dokumentaci s informacemi o typu půdy, podloží a geologických podmínkách na staveništi. Provede hydrogeologický průzkum, ve kterém zjistí úproveň hladiny podzemní vody a další informace důležité pro návrh hydroizolace a prevenci před problémy s vlhkostí. Dokumentace pak bude cenným vodítkem pro architekta a stavitele.

Na jejím základě můžeme volit  způsob zakládání. V obytné výstavbě jsou nejčastější základové pásy. Zejména u malých staveb a zděných rodinných domů. Na hotových základech se staví betonové základové zdi (z bednicích tvárnic) nebo zděné stěny, které někdy slouží i jako stěny sklepů.

Existují případy, kdy je půda na pozemku málo nosná nebo nestabilní, případně se na základy bude umísťovat montovaný, nebo prefabrikovaný domek. V takovém případě je vhodné zvolit další možnost – vyztuženou základovou desku. Ta je celá tvořená železobetonem a zaručuje, že zátěž od budovy bude rovnoměrně rozložená na mnohem větší plochu. Na druhou stranu je zhotovení desky mnohem rychlejší než zhotovení základové patky a je potřeba mnohem mělčí výkop. Tím se i urychlí zemní práce na stavbě.

Základová deska nabízí i další výhody, například možnost založit ji výše než tradiční patky, přičemž zůstane nad mrazovou zónou. Kromě toho lze desku účinněji tepelně izolovat od země, což je u základových pasů často problém. Základová deska tak funguje nejen jako základ domu, ale také jako podlaha prvního podlaží budovy.

Hydroizolace základů 

Teprve po dokončení této fáze přistoupíme k hydroizolaci základů. Je nesmírně důležité chránit základy před vlhkostí. Existují různé druhy izolací základových desek. Hydroizolace základové desky se nejčastěji provádí z asfaltových pásů, které chrání dům před vzlínáním vlhkosti z podlaží.  V případě, že je stavba založena hluboko pod zemí, s hladinou podzemní vody třeba 1 m pod úrovní terénu, pak je potřeba použít kvalitnější hydroizolaci.

Tepelná izolace základů – předpoklady

Každá budova postavená v energeticky úsporném standardu by měla mít izolované základy a měla by být komplexně zateplená tepelnou izolací, aby došlo k eliminaci tepelných mostů a vytvořilo se něco jako uzavřená termoska. Nejen stěny, ale i základy je proto důležité řádně a pečlivě izolovat pomocí vhodných materiálů. Během dlouhotrvajících mrazů si půda udržuje kladnou teplotu pouze v nezámrzné hloubce. Například v České republice je nezámrzná hloubka od 80 do 140 cm. Promrzání stavby můžeme zabránit správnou izolací základů v kombinaci s izolací vnější stěny. Izolace základů by měla být vybraná tak, aby součinitel prostupu tepla U podlahy a zdi přilehlé k zemině byl maximálně 0,45 W/(m2K).

Izolační materiály – podle čeho vybírat?

Pro svislou izolaci základů a izolaci soklu se často používá speciální typ pěnového polystyrenu – extrudovaný polystyren EPS. K izolaci základů lze použít také tepelně izolační kamenivo, jako je keramzit, pollytag nebo pěnové sklo. Tato kameniva se používají jako zásyp základových výkopů na vnitřní straně budovy a jako alternativa písku pod podlahou na terénu. Izolace základů by měla být dostatečně silná (alespoň 1 m), aby účinně chránila základy před pronikáním chladu. Stěny např. podzemních garáží nebo vchody do sklepů je rovněž nutné izolovat dostatečnou tloušťkou izolace.

Izolace základů u třívrstvé stěny

Izolace základů je klíčovou fází stavebního procesu, která významně ovlivňuje energetickou účinnost a tepelný komfort budovy. Výběr vhodné metody izolace a materiálů závisí na různých faktorech, jako je typ půdy a použitá stavební technologie.

V případě sendvičových zdí se vhodné spojit izolaci základů s izolací stěn, která může být provedena např. z minerální vlny. Toto řešení umožňuje vytvořit souvislou, nepřerušovanou izolační vrstvu, která účinně chrání budovu před tepelnými ztrátami v zimním období a před negativními účinky extrémních povětrnostních podmínek. Je důležité si uvědomit, že každý stavební projekt je jedinečný, a proto by měla být rozhodnutí o izolaci konzultovaná v jednotlivých fázích projektu se zkušeným architektem nebo stavbyvedoucím.